Movie Log 🍿 - Toy Story, 1995 - ★★★★★

Still one of my favorites!

Gannon Nordberg @gannonnordberg